Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.12.2017

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z:
1) XXXVII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 października 2017r.;
2) XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 8 listopada 2017r.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego;
3) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego;
4) w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego;
5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8) w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym;
9) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2018r.
6. Ocena Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Wieruszowskiego w 2016r.
7. Informacja o zrealizowanych w 2017r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego
i planowanych na 2018r.
8. Informacja z Urzędu Skarbowego w Kluczborku o złożonym oświadczeniu majątkowym.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.
Z poważaniem

 

Script logo StudioStrona.pl