Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.3.2017        
        
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 1400  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego


Porządek obrad:
                                                                               
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
4.    Interpelacje, wnioski i zapytania.
5.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1)    w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok;
2)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.;
3)    w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie;
5)    w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego i ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego;
6)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły;
7)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły;
8)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły;
9)    w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do zespołu szkół;
10)  w sprawie wyłączenia szkoły z zespołu szkół;
11)  w sprawie likwidacji szkoły;
12)  w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z zespołu szkół;
13)  w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
14)  w sprawie przeniesienia kształcenia.
6.    Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2016r.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2016.
9.    Informacja o pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie w 2016 roku.
10.  Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie za 2016 rok.
11.  Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
12.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13.  Zakończenie obrad.
                                                                         

Script logo StudioStrona.pl