Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.2.2017        
        
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 1400  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
4.    Interpelacje, wnioski i zapytania.
5.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1)    w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022;
2)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
6.    Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011-2016.
7.    Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
       w Chróścinie za 2016 rok.
8.    Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku
        z filią w Czastarach za 2016 rok.
9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11.    Zakończenie obrad.    
                  

Script logo StudioStrona.pl