Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 listopada 2017r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Sesję rozpoczęto od złożenia gratulacji Pani Katarzynie Cebuli - mieszkance powiatu wieruszowskiego, zwyciężczyni programu „WYSPA PRZETRWANIA”.

Podniosłym akcentem sesji było złożenie ślubowania przez nowego radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzeja Małysa, który zastąpił zmarłego radnego Jerzego Ajtnera będącego również członkiem Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Rada Powiatu Wieruszowskiego na wniosek Andrzeja Szymanka - starosty wieruszowskiego w głosowaniu tajnym wybrała Mirosława Krzyżanowskiego na Członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego,  

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego; w miejsce Mirosława Krzyżanowskiego dotychczasowego wiceprzewodniczącego (zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka zarządu powiatu ) wybrana została Zuzanna Wojtan;

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego: radny Andrzej Małys został wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, zajmując miejsce po wygasłym mandacie radnego Jerzego Ajtnera;

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;

 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym;

- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Radni zapoznali się również z Oceną Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Wieruszowskiego w 2016r. oraz  informacją o zrealizowanych w 2017r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2018 r..

Script logo StudioStrona.pl