Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie wieruszowskim

   Coroczne spotkanie starosty wieruszowskiego z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu stały się już tradycją. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w miniony piątek. Starosta złożył zebranym podziękowania za pracę, zaangażowanie oraz dotychczasową współpracę z Powiatem Wieruszowskim.

  • XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

   XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Porządek obrad:

Obwieszczenie AS.6222.1.2017 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:
• art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ost. zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089),
• art. 33 oraz 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
informuję, że w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, na wniosek Spółki Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą przy ul. Bolesławieckiej 10, 98-400 Wieruszów, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Starosty Wieruszowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku znak: AS.6222.1.2015, na prowadzenie instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – płyt wiórowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, zlokalizowanej w Wieruszowie przy ul. Bolesławieckiej 10, w gminie Wieruszów, powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim.
Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Wieruszowski.
Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (pokój nr 25), od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 14 00 .
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 31.08.2017 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Script logo StudioStrona.pl