Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Społeczne aspekty rewitalizacji’’

W miniony czwartek (27 kwietnia br.) starosta wieruszowski Andrzej Szymanek uczestniczył w cyklicznym spotkaniu teoretyków i praktyków organizowanym przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Założeniem spotkań, wzorem lat ubiegłych, jest wymiana poglądów, doświadczeń pomiędzy światem nauki i praktyki.

Celem konferencji było rozpoznanie problematyki rewitalizacji w jej społecznym wymiarze, oraz podniesienie kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwości wykorzystania metod i narzędzi lokalnej polityki społecznej w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przyjęta w październiku 2015 roku ustawa o rewitalizacji ma regulować sposób jej prowadzenia w polskich gminach, nadać przedsięwzięciom rewitalizacyjnym zintegrowany, zorientowany na cele społeczne charakter, spowodować wzrost znaczenia partycypacji społecznej w procesach planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie z nowym ujęciem, rewitalizacja powinna oznaczać zespół działań ukierunkowanych na pełne przywrócenie do życia zdegradowanego obszaru tak, aby wyraźnie poprawić jakość życia jego mieszkańców. Ważnym celem interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy oraz aktywizacji i integracji społecznej (również w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji).

Script logo StudioStrona.pl